Herøy kommune Herøy hjemmetjeneste

100% Fast stilling

Ergoterapeut

Herøy hjemmetjeneste søker etter ergoterapeut i 100 % fast stilling.

 

Ingress

Herøy omsorgssenter har ledig

100 % fast stilling som Ergoterapeut i hjemmetjenesten.  Jobb hver 4. helg

 

Herøy hjemmetjeneste yter bistand til hjemmeboende. Vi jobber for at brukerne skal få bo lengst mulig i eget hjem ved hjelp av egne ressurser. Vi ønsker å ha fokus på hverdagsrehabilitering.  Vi jobber med brukere med forskjellige behov, noen har et stort hjelpebehov som krever omfattende ressurser mens andre klarer seg godt selv. Vi jobber for å ivareta brukerne på best mulig måte, og det gjør vi best med å ha en god relasjon til brukere og pårørende.
Hjemmetjenesten har høy fagdekning og ønsker nå en ergoterapeut som kan bidra til å styrke og utvide vår kompetanse ytterligere.

 

Beskrivelse avdelingene

Hjemmetjenesten består av hjemmesykepleie og heldøgns bemannede omsorgsboliger . Det er 9 leiligheter og 8 nye omsorgshybler. I forbindelse med samhandlingsreformen har avdelingen kort tidsavdeling og øyeblikkelig hjelp funksjon (KAD-Seng) for somatikk og psykisk helse. I tillegg har avdelingen avlastningsrom og en leilighet som er tiltenkt palliasjon / rehabilitering.

Mange yrkesgrupper jobber I hjemmetjenesten, og yter daglig omsorg og pleie for pasientene. Stillingene er hovedsakelig besatt av sykepleiere, helsefagarbeidere og omsorgsarbeidere., i tillegg er hjemmetjenesten nært tilknyttet  lege, tannlege og fysioterapeuter.

Hjemmesykepleien skal, gjennom  hjelp til selvhjelp, gi pasientene mulighet til å bo i eget hjem så lenge som mulig. Tjenesten skal ivareta pasientenes  egenaktivitet og ressurser. Skape trygge forhold som sikrer tilstrekkelig hjelp ved helsesvikt.

Herøy sykehjem ligger i tilknyttning til omsorgsboligene og tilbyr langtidsopphold, for eldre og andre pleietrengende.

 

Arbeidsoppgaver

 • ergoterapeuten deltar i hjemmesykepleiens oppgaver hos brukerne våre, og inngår i tjenestens turnus - med to-delt turnus og arbeid hver 4. helg.
 • Stillingen kan kombineres med oppgaver knyttet til folkehelse
 • det settes av faste dager i uken til hjelpmidler
 • faglige vurderinger og veiledning av brukere og kolleger
 • utøve pleie til hjemmeboende pasienter
 • jobbe etter metoden «helhetlig pasientforløp»
 • bidra til å styrke pasientens egne ressurser
 • fortløpende vurdere og observere pasientens helhetlige tilstand
 • samhandle med pasienten, pårørende, andre faggrupper og eksterne instanser
 • bestilling av hjelpemidler, og bidra med tilrettelegging i brukers hjem
 •  være pådriver for bruk av digitale løsninger.

Personlige Egenskaper

 • du er løsningsorientert, handlekraftig og faglig sterk, og du trives i møtet med pasienter og pårørende. Det er viktig at du trives med tverrfaglig samarbeid
 • du er initiativ- og kunnskapsrik og liker å veilede. I tillegg er du tydelig, ærlig og viser stor grad av fleksibilitet for de omskiftningene som daglig preger hjemmebaserte tjenester. I det daglige er du en god rollemodell for dine kolleger
 • har gode evner til refleksjon i faglig veiledning
 • må ha grunnleggende data ferdigheter, pleie og omsorg  benytter seg av fagprogrammet CosDoc som arbeids og dokumentasjonsutstyr. 
 • Det vil bli lagt vekt på samarbeid, lojalitet og ansvarlighet

 

 

Krav til kompetanse

 • autorisasjon som ergoterapeut
 • Interesse og entusiasme for fagområdet.
 • God norsk skriftlig og muntlig på høyere nivå tilsvarende C
 • førerkort klasse  B

 

Andre opplysninger

Ansettelse skjer på vanlig kommunale ansettelsesvilkår, herunder medlemskap i offentlig tjenestepensjonsordning.

 

Alle søkere tas med på offentlig søkerliste, jf. offentleglova § 3 jf. § 25. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra den,

må begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten

offentliggjøres.

2 referanser fra siste arbeidsforhold skal oppgis i søknad (nærmeste leder(e)).

Helsepersonell som yter helse- og omsorgstjenester til personer over 18 år skal fremlegge politiattest etter den nye helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4 b

 

 

Søknadsprosedyre

Alle søknader på ledige stillinger skal registreres elektronisk via:

Dersom du trenger hjelp med søknaden kan du henvende deg til kommunen.

Interne søkere bes bruke samme e-post som er registrert i lønnssystemet.

 

 

Del på:

Fylke:

 • Nordland

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Skift / turnus / arbeidstidsordning

Søknadsfrist:

14.10.2022

Arbeidssted:

Hjemmetjenesten

Kontaktpersoner:

Adresse:

Karolineveien 50 8850 Herøy

Kontorplassering: